Thực hiện theo Hướng dẫn số 298/HD-PGD ngày 26/7/2018; Hướng dẫn số 460/HD-UBND huyện Phú Lương ngày 4/6/2018; Trường THCS Vô Tranh triển khai công tác đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức tháng 8/2018.

    Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi đánh giá: