Công khai về chất lượng giáo dục thực tế

KẾ HOẠCH

      Để đảm bảo công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 20182019. Trường THCS Vô Tranh thực hiện công khai các tài liệu về chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2018-2019. (có tài liệu đính kèm)