Tuesday, 26/01/2021 - 10:27|
Trường THCS Vô Tranh chào mừng xuân Kỷ Hợi 2019

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

PHÒNG GD VÀ ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

 

 

Số: 02 /QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Vô Tranh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-PGD&ĐT ngày 10/01/2020 của Phòng GD và ĐT huyện Phú Lương về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trường học thuộc phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Lương;

Theo đề nghị của bộ phận kế toán đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của trường THCS Vô Tranh (Có phụ biểu 02 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, kế toán trường THCS Vô Tranh và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                

 - Phòng GD ĐT;                                                                                 

 - Lưu VP. 

 

                           

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

                    Võ Thị Thu Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

 

 

Số:     /QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Vô Tranh, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-PGD&ĐT ngày 19/8/2020 của Phòng GD và ĐT huyện Phú Lương về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị trường học thực hiện chính sách giáo dục cho học sinh học kỳ II năm học 2019-2020;

Theo đề nghị của bộ phận kế toán đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thực hiện chính sách giáo dục cho học sinh học kỳ II năm học 2019 - 2020 của trường THCS Vô Tranh (Có phụ biểu 02 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, kế toán trường THCS Vô Tranh và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                

 -PhòngGDĐT;                                                                                

 - Lưu VP. 

 

                          

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

                     Võ Thị Thu Hải

 

 

 

 

Xem file các khoản thu năn học 2020-2021 dưới đây

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 242
Năm 2021 : 242