PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

 

     Số: 05/QĐTLTCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vô Tranh, ngày 12 tháng 8 năm 2017


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Năm học 2017 – 2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

 

Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) do BGD&ĐT ban hành;

Căn cứ nhiệm vụ công tác của đội ngũ CBGV – CNV và thực tế nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn 2 tổ chuyên môn gồm tổ KHTN, tổ KHXH và tổ văn phòng trường THCS Vô Tranh năm học 2017 – 2018 gồm các ông () có danh sách kèm theo.

Điều 2: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo điều 16 (Đối với tổ CM) và điều 17( Đối với tổ văn phòng) trong điều lệ trường THCS và nhiệm vụ năm học được giao.

Điều 3: Hội đồng sư phạm nhà trường và các ông () có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

* Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Phòng GD&ĐT ;

- Lưu

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Võ Thị Thu Hải

 

 

 

DANH SÁCH CBGV TỔ KHTN NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo QĐ số 05 /QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2017)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Năm vào ngành

Chức danh

01

Võ Thị Thu Hải

1976

ĐH Sinh

1996

HT

02

Dương Lệ Linh

1970

ĐH Hoá

1993

GV- TTCM

03

Dương Khánh Hưng

1979

ĐH Toán

2001

TPCM

04

Nguyễn Tiến Duy

1976

ĐH Toán

1998

GV

05

Nguyễn Thị Thuý Hà

1979

ĐH Toán

2000

GV

06

Trần Trọng Tấn

1981

ĐH Toán - TD

2004

GV

07

Dương Quang Nam

1981

ĐH Toán

2004

GV

08

Bùi Xuân Dương

1994

CĐ Toán- Lý

2017

GV

09

Nguyễn Thị Tuyết

1991

ĐH Toán

2015

GV

10

Lý Văn Hùng

1985

ĐH Tin

2011

GV

11

Nguyễn Thị Lý

1976

ĐH Sinh

1998

GV

12

Nguyễn Thị Nga

1968

Đại học Địa

1989

GV

13

Mông Thị Kiều Hạnh

1978

ĐH Địa

2014

GV

14

Nguyễn Thị Thuỷ

1989

CĐ Sinh- Địa

2012

GV

15

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1972

CĐ S.H.Đ

1993

GV

16

Đàm Thị Đào

1986

CĐ C. Nghệ

2010

GV

17

Nguyễn Thị Hương

1990

ĐH Toán

2016

GV

 

Danh sách này gồm có 17 CBGV.

 

 

 

DANH SÁCH CBGV TỔ KHXH NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo QĐ số 05 /QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2017)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Năm vào ngành

Chức danh

1

Ma Thị Châm

1972

ĐH Văn

1994

P.HT

2

Nguyễn Thị Thu Phương

1978

ĐH Văn

1999

TTCM

3

Đào Lê Dung

1984

ĐH MT

2006

TPCM

4

Lý Thị Liên

1963

ĐH Văn

1986

GV

5

Nguyễn Thị Hiệu

1979

CĐ Văn - Sử

2004

GV

6

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

1979

ĐH Văn

2011

GV

7

Nguyễn Thị Thoa

1979

ĐH Văn- GDCD

2001

GV TPTĐ

8

Phạm Thị Thuỳ Nga

1984

CĐ Văn- Sử

2011

Gv

9

Trần Thị Phương

1971

ĐH Anh

1998

GV

10

Nguyễn Văn Vận

1974

ĐH Anh

1996

GV

11

Nguyễn Thị Huệ

1976

ĐH Anh

1999

GV- CTCĐ

12

Ma Hải Bình

1980

ĐH Văn

2001

GV

13

Hoàng Thị Bẩy

1978

ĐH Thể dục

2002

GV

14

Bùi Thị Mai

1992

ĐH Văn Địa

2017

GV

15

Nguyễn Thị Minh Huân

1981

ĐH Thể chất

1987

GV

16

Tạ Thị Bùi Chính

1983

CĐ Nhạc Đội

2008

GV

17

Bùi Thị Thiên Hương

1971

CĐ Địa – Sử

2015

GV

18

Ngô Hồng Hảo

1984

ĐH Sử

2010

GV

 

Danh sách này gồm có 18 CBGV.

 

 

DANH SÁCH CBNV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo QĐ số 05/QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2017)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Năm vào ngành

Chức danh

01

Đoàn Thị Dung

1984

TC Kế toán

2009

Tổ trưởng

02

Đặng Thị Mai Linh

1984

Trung cấp Y

2007

NV

03

Nguyễn Thị Ngân

1988

Trung cấp TVTB

2009

NV

 

Danh sách này gồm có 03 CB