PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÔ TRANH THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 10/4/2017) KHỐI SÁNG
THỨ TIẾT 9A 9B 9C 8A 8B 8C 8D TRỰC TV,TB,HC

1 CC CC CC CC CC CC CC TB:Hoan

2 Toán Nam Toán Duy Sinh Hoan Hoá Tin Hùng TD Bẩy Tuyết
2 3 Văn Hiệu Sinh Toán CNg Đào TD Bẩy Tin Hùng Sinh Hoan HC:Ngân

4 Sinh Duy Văn Phương Hoá Linh Văn Nga Sử Hiệu Anh Huệ

5 Duy Hoá Linh Văn Phương Toán Tuyết Sử Hiệu Anh Phương Anh Huệ

1 Toán Nam TD Bẩy Toán Sinh Hoan CNg Đào Toán Dương Văn Mai Hương

2 Tin Nam Anh Vận Sử Hiệu Toán Tuyết TD Bẩy Sinh Hoan Toán Dương Tuyết
3 3 Tin Nam Toán Anh Vận Văn Mai Địa Thuỷ TD Bẩy CNg Đào Ngân

4 Văn Hiệu Văn Phương Tin Hùng Văn Mai Sinh Hoan Địa Thuỷ Hoá Linh HC: Thuỷ

5 Anh Vận Văn Phương Tin Hùng Sử Hiệu Nam Hoá Linh Địa Thuỷ

1 Văn Hiệu Tin Nam Duy TD Bẩy Địa Thuỷ Văn Mai Toán Dương Hương

2 Văn Hiệu Tin Nam CNg Đào Hoá Linh Toán Dương Văn Mai TD Bẩy Tuyết
4 3 Duy CNg Đào Văn Phương AN Chính Tin Hùng Địa Thuỷ Ngân

4 Hoá Linh Duy Sinh Anh Phương Tin Hùng Anh Huệ HC: Thuỷ

51 TD Tấn Toán Sử Hiệu Toán Tuyết Văn Nga Anh Phương Toán Dương Hương

2 TD Tấn Văn Phương Toán Địa Thuỷ Văn Nga MT Dung Văn Mai Tuyết
5 3 Văn Hiệu Văn Phương Sinh Anh Phương MT Dung Hoá Linh Địa Thuỷ Ngân

4 Sử Hiệu Sinh Hoá Linh Văn Mai Anh Phương Toán Dương MT Dung HC: Thuỷ

5 Sinh Sử Hiệu Văn Phương MT Dung Toán Dương Văn Mai Hoá Linh

1 Toán Nam Văn Phương TD Bẩy Toán Tuyết GDCD Hạnh Sinh Hoan Văn Mai

2 MT Dung Anh Vận Văn Phương Tin Hùng Hoá TD Bẩy Văn Mai TB: Hoan
6 3 Sử Hiệu MT Dung Địa Nga Tin Hùng Toán Dương Anh Phương GDCD Hạnh Ngân

4 Địa Hải Sử Hiệu Anh Vận GDCD Hạnh Anh Phương Toán Dương Sinh Hoan HC: Thuỷ

5 Anh Vận Địa Nga MT Dung Anh Phương Sinh Hoan GDCD Hạnh Sử Hiệu

1 CNg Đào TD Bẩy GDCD Địa Thuỷ AN Chính Toán Dương Tin Hùng Hương

2 Hoá Linh GDCD TD Bẩy Nam Văn Nga Văn Mai Tin Hùng Tuyết
7 3 GDCD Toán Hoá Linh TD Bẩy Anh Phương ÂN Chính Toán Dương Ngân

4 Toán Nam Hoá Linh Toán Văn Mai Toán Dương CNg Đào ÂN Chính HC,YT: Thuỷ

5 SH Nam SH Hà SH SH Đào SH Nga SH Phương SH Bẩy

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG


TRƯỜNG THCS VÔ TRANH
THỜI KHOÁ BIỂUHỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 10/4/2017) KHỐI CHIỀU
THỨ TIẾT 7A 7B 7C 6A 6B 6C
BD HSG GV nghỉ TRỰC TV,TB, HC

1 Tin Hương MT Dung Địa Hạnh CNg Hằng Toán Hưng Văn Liên
Thuỷ HC:Hương

2 Tin Hương Địa Nga MT Dung Văn Liên TD Huân Toán Hưng
Chính Tuyết
2 3 Địa Nga Tin Hương Sinh Hằng Toán Hưng Văn Liên TD Huân
Dương,Tấn

4 TD Huân Tin Hương Sinh Hằng MT Dung Văn Liên Địa Nga
Mai

5 CC CC CC CC CC CC

Vận

1 Văn Thoa Toán Tấn Địa Hạnh Sinh Hằng Địa Nga Toán Hưng
Dung TB:Hoan

2 Văn Thoa Sinh Hằng Toán Tấn Toán Hưng AN Chính Anh Huệ
P.Nga,Lý, Thoa
3 3 Toán Tấn Văn Thoa Tin Hương AN Chính Anh Huệ Sinh Hằng
,Duy, Ngân

4 Sinh Hằng Văn Thoa Tin Hương Anh Huệ Toán Hưng AN Chính
T.Phương HC: Thuỷ

5
Huân

1 Sử P.Nga Địa Nga Toán Tấn CNg Hằng Toán Hưng Văn Liên

TB:Hoan

2 Địa Nga GDCD Hạnh Hạnh Sử P.Nga Toán Hưng Sử Châm Văn Liên

Tuyết
4 3 Toán Tấn Sử P.Nga Anh Vận Sử Châm CNg Hằng MT Dung

HC: Linh

4 Anh Vận Toán Tấn Văn Thoa TD Huân Văn Liên Sử Châm5 MT Dung Anh Vận Văn Thoa Sinh Hằng TD Huân CNg Hoan1 CNg Đào Anh Vận Duy Anh Huệ GDCD Chính Chính Sinh Hằng
Hạnh Hương

2 Sinh Hằng Duy Anh Vận GDCD Chính Anh Huệ Toán Hưng
Nam, Bẩy Vân
5 3 Anh Vận TD Huân CNg Đào Tin Hương Toán Hưng Anh Huệ Nga,Hoan Ngân

4 Duy CNg Đào TD Huân Tin Hương Sinh Hằng GDCD Chính
Thoa ,Liên HC: Linh

1 Văn Thoa ÂN Chính Toán Tấn Duy Sinh Hằng Anh Huệ
Đào, Hương

2 Toán Tấn Văn Thoa AN Chính Anh Huệ Duy Văn Liên

Thoa
6 3 AN Chính Sử P.Nga TD Huân Văn Liên Anh Huệ Duy
Hưng, Hà

4 Sử P.Nga Toán Tấn Văn Thoa Văn Liên CNg Hằng TD Huân
Linh HC: Ngân

5 TD Huân Sinh Hằng Sử P.Nga


Hương

1 GDCD Hạnh Văn Thoa Anh Vận Toán Hưng Tin Hương CNg Hoan
Tuyết,Hiệu HC:Hương

2 Văn Thoa Anh Vận Toán Tấn Văn Liên Tin Hương Toán Hưng
, Huệ Dung
7 3 Anh Vận Toán Tấn Văn Thoa TD Huân Văn Liên Tin Hương
N.Phương Ngân

4 Toán Tấn TD Huân GDCD Hạnh Địa Nga MT Dung Tin Hương
Hằng

5 SH Dung SH Hảo Nga SH Hạnh SH Hưng SH Huân SH Hương