Thời khóa biểu HKI - Thực hiện từ ngày 02/10/2017

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÔ TRANH


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện từ ngày 02/10/2017

KHỐI SÁNG


THỨ

TIẾT

9A

9B

9C

9D

8A

8B

8C

TRỰC


1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

TB:


2

Địa

Nga

Duy

Văn

Hiệu

Toán

Nam

GDCD

Hạnh

TD

Bẩy

Văn

Liên

Mỵ

2

3

Duy

CNg

Đào

TD

Bẩy

Văn

Hiệu

MT

Dung

Địa

Nga

Anh

Vận

Tuyết


4

Văn

Phương

Hóa

Linh

GDCD

Thoa

Duy

Anh

Vận

Anh

Huệ

Toán

Tuyết

Ngân


5

Toán

Hương

Văn

Phương

Hoá

Linh

GDCD

Thoa

Anh

Vận

Anh

Huệ

CNg

Đào1

Tin

Hưng

TD

Tấn

Anh

Phương

Toán

Nam

Văn

Bình

Sinh

Hằng

Văn

Liên2

Tin

Hưng

Văn

Phương

Toán

Nam

CNg

Đào

Văn

Bình

TD

Bẩy

Văn

Liên

Tuyết

3

3

Anh

Phương

Văn

Phương

CNg

Đào

Sử

Nga

Toán

Tấn

Văn

Bình

TD

Bẩy

Ngân


4

Văn

Phương

Anh

Phương

Tin

Nam

Hóa

Linh

Hóa

Toán

Tấn

Sinh

Hằng

TB:


5

Sinh

Hải

GDCD

Bình

Tin

Nam

Sinh

Sinh

Hằng

CNg

Đào

Hóa

Linh

Nga


1

TD

Tấn

Tin

Nam

Duy

Văn

Hiệu

Cng

Đào

Văn

Bình

Toán

Tuyết2

Duy

Tin

Nam

Anh

Phương

TD

Bẩy

Toán

Tấn

Văn

Bình

Hóa

Linh

Tuyết

4

3

Hóa

Linh

Duy

Toán

Nam

Địa

Hanh

Địa

Nga

Toán

Tấn

TD

Bẩy

Ngân


4

GDCD

Bình

Toán

Hương

Văn

Hiệu

Anh

Phương

Tin

Hùng

Hóa

Linh

GDCD

Hạnh

TB:


5

Tin

Hùng

GDCD

Hạnh

MT

Dung

Nga


1

CN

Đào

Toán

Hương

Văn

Hiệu

Tin

Nam

Sử

Nga

Toán

Tấn

Toán

Tuyết2

Toán

Hương

Văn

Phương

Sinh

Tin

Nam

Toán

Tấn

Sử

Nga

CNg

Dđào

Tuyết

5

3

Địa

Nga

ÂN

Chính

Toán

Nam

Duy

Anh

Vận

CNg

Đào

Sử

Nga

Ngân


4

Văn

Phương

Sinh

Địa

Nga

Toán

Nam

ÂN

Chính

Tin

Hùng

Anh

Vận

TB:


5

Văn

Phương

Địa

Nga

Duy

AN

Chính

Hóa

Tin

Hùng

Anh

Vận

Nga


1

TD

Tấn

Toán

Hương

Địa

Nga

Văn

Hiệu

Sử

Nga

Sinh

Hằng

Toán

Tuyết2

Toán

Hương

Địa

Nga

Toán

Nam

TD

Bảy

Toán

Tấn

Sử

Nga

Văn

Liên


6

3

Sử

Liên

Văn

Phương

Hóa

Linh

Anh

Phương

TD

Bẩy

Sử

Nga

Ngân


4

Văn

Phương

Anh

Phương

Văn

Hiệu

Toán

Nam

Toán

Tấn

Sinh

Hằng

TB:


5

Anh

Phương

Sử

Liên

Văn

Hiệu

Hóa

Linh

Sinh

Hằng

Anh

Huệ

Nga


1

Toán

Hương

Sinh

TD

Bẩy

Địa

Hanh

Văn

Binh

MT

Dung

ÂN

Chính

Tuyết


2

Sinh

Hải

TD

Tấn

ÂN

Chính

Sinh

Văn

Bình

Hóa

Linh

Địa

Hạnh

TB:

7

3

Hóa

Linh

Toán

Hương

Sinh

Văn

Hiệu

TD

Bẩy

ÂN

Chính

Tin

Hùng

Nga


4

ÂN

Chính

Hóa

Linh

Sử

Nga

Văn

Hiệu

Cng

Đào

Văn

Bình

Tin

Hùng

HC:


5

HĐGDNGLL

Đào

HĐGDNGLL

Hương

HĐGDNGLL

Hiệu

HĐGDNGLL

Bẩy

HĐGD

NGLL

Dung

HĐGD

NGLL

Nga

HĐGDNGLL

Hạnh

NgânPHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS VÔ TRANH

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018Thực hiện từ ngày 2/10/2017

KHỐI CHIỀU

THỨ

TIẾT

7A

7B

7C

6A

6B

6C


BD HSG

GV nghỉ

TRỰC


1

Toán

Hưng

Văn

Châm

CNg

Bình

Văn

Mỵ

Văn

Hương

Sinh

Hằng


Chính2

Văn

Thoa

Văn

Châm

Toán

Hưng

Văn

Mỵ

Văn

Hương

Toán


Lý, N.Nga

Tuyết

2

3

Văn

Thoa

CNg

Bình

TD

Huân

Sinh

Hằng

Toán

Văn

Mỵ


Tấn,Hùng

Ngân


4

CNg

Bình

Toán

Hưng

Văn

Mai

Toán

Dương

Sinh

Hằng

TD

Huân


T.Phương

TB:


5

CC

CC

CC

CC

CC

CC
Hằng


1

Văn

Thoa

Địa

Hạnh

Văn

Mai

MT

Dung

ÂN

Chính

CNg

Mỵ


Huệ, Huân

Linh


2

Tin

Hùng

Anh

Huệ

Địa

Hạnh

Anh

Vận

MT

Dung

ÂN

Chính


Hiệu,Nga

Ngân

3

3

Tin

Hùng

GDCD

Thoa

Anh

Huệ

ÂN

Chính

CNg

Mỵ

Anh

Vận


Hà,Duy,

TB:


4

Địa

Hạnh

Văn

Châm

Tin

Hùng

CNg

Mỵ

Anh

Vận

MT

Dung


Dương

Hằng


5

Anh

Huệ

MT

Dung

Tin

Hùng
Hương

B.Hương1

Sử

Liên

Toán

Hưng

Sinh

Văn

Mỵ

GDCD

Chính

ToánTuyết


2

Toán

Hưng

Sinh

GDCD

Thoa

Anh

Vận

Toán

GDCD

ChínhHC:

4

3

TD

Huân

Anh

Huệ

Toán

Hưng

GDCD

Chính

Văn

Hương

Anh

VậnMỵ


4

Sinh

Sử

Liên

Anh

Huệ

Sinh

Hằng

TD

Huân

Văn

MỵTB:


5

Anh

Huệ

TD

Huân

Sử

Liên

Toán

Dương

Anh

Vận

Văn

MỵHằng


1

CNg

Bình

Toán

Hưng

Sử

Liên

CNg

Mỵ

Toán

Tin

Dương


Hạnh,

Ngân


2

Toán

Hưng

Sử

Liên

Anh

Huệ

Địa

Mai

CNg

Mỵ

Tin

Dương


Bẩy,Dung

Tuyết

5

3

Anh

Huệ

CNg

Bình

Toán

Hưng

TD

Huân

Tin

Dương

Toán


Linh,Hằng

HC:


4

Sử

Liên

Anh

Huệ

CNg

Bình

TD

Huân

Tin

Dương

Địa

Mai


Duy, Thủy

Linh


5


Hùng

Thoa

TB: Mỵ


1

Địa

Hạnh

AN

Chính

Sinh

Văn

Mỵ

Anh

Vận

Dương


Hưng

Ngân


2

Sinh

Địa

Hạnh

ÂN

Chính

Anh

Vận

Dương

Văn

Mỵ


Đào,Huệ

Mai

6

3

ÂN

Chính

Sinh

Địa

Hạnh

Dương

TD

Huân

Anh

Vận


Nam,Mai

HC:


4

TD

Huân

Tin

Hùng

MT

Dung

Toán

Dương

Văn

Hương

CNg

Mỵ


Bình, Duy

Mỵ


5

MT

Dung

Tin

Hùng

TD

Huân

TB: Hăng


1

Văn

Thoa

Duy

Toán

Hưng

Toán

Dương

Sử

Hương

Toán


Tuyết

Hằng


2

GDCD

Thoa

Toán

Hưng

Duy

Sử

Hương

Địa

Mai

Sinh

Hằng


Liên, Vận


7

3

Toán

Hưng

TD

Huân

Văn

Mai

Tin

Dương

Sinh

Hằng

Sử

Hương


MỴ, Nam

Ngân


4

Duy

Văn

Châm

Văn

Mai

Tin

Dương

Toán

TD

Huân


Huệ,

Mai


5

HĐGD NGLL

Thoa

HĐGD NGLL

Huân

HĐGD NGLL

Mai

HĐGD NGLL

Dương

HĐGDNGLL

Hương

HĐGD NGLL


T.PhươngN.Phương

TB: Hằng


Lưu ý: Tuần 1& tuần 3 thực hiện HĐNGLL; SH lớp tuần 2& 4.